Privacy

Lees op deze pagina meer over de privacy regelgeving.

Privacyverklaring Great Communicators B.V.

Inleiding
Om diensten te kunnen leveren verwerkt Great Communicators B.V. persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Great Communicators B.V. inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Great Communicators B.V. zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Great Communicators B.V.
Bas Janssens - Oprichter
Commelinstraat 2
1093 TR Amsterdam
www.greatcommunicators.nl
info@greatcommunicators.nl

Great Communicators B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
• achternaam
• voornaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• domeinnaam/website
• bankrekeningnummer
• factuurnummer


Verwerkingsgrond

Great Communicators B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Great Communicators B.V. met betrokkene heeft gesloten;
 • Great Communicators B.V. een wettelijke verplichting dient na te komen;
 • een gerechtvaardigd belang van Great Communicators B.V., waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de diensten van Great Communicators B.V. aan betrokkene.


Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren diensten
 • informatie over wijzigen diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen


Geautomatiseerde verwerkingen
Great Communicators B.V. maakt gebruik van het programma Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven en werkt met Teamleader als CRM programma.


Delen van persoonsgegevens met derden
We gebruiken je gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze eigen diensten. We delen jouw gegevens niet met derden. Je kunt jouw gegevens door ons laten wijzigen of verwijderen door het sturen van een email naar info@greatcommunicators.nl of telefonisch op: +31 (0)20 73 72 474.


Bewaarduur van persoonsgegevens
Great Communicators B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Great Communicators B.V. houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 10 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 10 jaar
 • Telefonisch contact: 10 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Great Communicators B.V. of door middel van telefoon of e-mail. Great Communicators B.V. zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Beveiliging van de door Great Communicators B.V. vastgelegde persoonsgegevens
Great Communicators B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Great Communicators B.V. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Great Communicators B.V. onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Great Communicators B.V. meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Great Communicators B.V. onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van je gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met Bas Janssens via info@greatcommunicators.nl.


Intrekken toestemming
Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Great Communicators B.V. schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie.

 

Great Communicators B.V., versie 24 mei 2018

 

Privacyverklaring Great Communicators

Cookies