Algemene voorwaardenIntroductie
Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Great Communicators en haar wederpartijen.

1. Great Communicators Great Communicators
Great Communicators B.V., dossiernummer Kamer van Koophandel Midden Nederland; 71290079. De onderneming houdt kantoor te (1093 TR) Amsterdam, aan Commelinstraat 2. De onderneming wordt in deze voorwaarden aangeduid als Great Communicators.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen Great Communicators en hun wederpartijen. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens Great Communicators binden hen uitsluitend, indien deze schriftelijk door hen zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid nadrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden – van welke aard dan ook – van de wederpartij uit.

3. Totstandkoming van de overeenkomsten
Overeenkomsten tussen Great Communicators en de wederpartij ontstaan door ondertekening van het daartoe bestemde offerte- of aanmeldingsformulier door de wederpartij, dan wel door (her)bevestiging van de aanmelding van de wederpartij door Great Communicators. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail.

4A. Annulering of opschorting van opdrachten: trainingen  Bij annulering of opschorting van een overeengekomen opdracht door de opdrachtgever zijn tot een maand voor aanvang van de uitvoering van deze  opdracht geen kosten verbonden. Vanaf één maand tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Great Communicators verschuldigd. Bij annulering of opschorting na 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Great Communicators kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijv. wegens ziekte van een trainer). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

4B. Annulering of opschorting van opdrachten: coaching
Bij annulering of opschorting van een overeengekomen coachingsopdracht, door de opdrachtgever, zijn tot 2 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van deze opdracht geen kosten verbonden. Vanaf twee tot één werkdag voor aanvang van de coachingsopdracht, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Great Communicators verschuldigd. Bij annulering of opschorting na één werkdag voor aanvang van de coaching is de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering of opschorting van de coachingsopdracht op korte termijn kan telefonisch via het kantoornummer van Great Communicators. Great Communicators kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijvoorbeeld wegens ziekte van een coach) In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

5. Vervanging
In de plaats stelling of vervanging door de opdrachtgever of Great Communicators zal zijn toegestaan tenzij de opdracht zozeer persoonlijk van aard is dat deze zich hiermee niet verhoudt.

6. Prijzen
De overeengekomen prijs per opdracht, dag(deel) of uur, luidt exclusief BTW. onkosten en reis- en verblijfskosten, tenzij anders is overeengekomen. Overeengekomen stelposten zullen op basis van nacalculatie worden afgerekend.

7. Betaling en incasso
Op alle facturen van Great Communicators is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing, tenzij dit anders is aangegeven. Indien betaling, na ingebrekestelling, uitblijft dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente ex. artikel 6:119a B.W. verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de overeengekomen som met een minimum van € 150,-.

8. Geheimhouding intellectueel eigendom
Beide partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen. Op alle adviezen, werken, stukken, concepten, audiovisuele producten en diensten van Great Communicators behouden zij zich het intellectueel eigendom voor. De opdrachtgever mag de dragers waarop dit eigendom betrekking heeft slechts gebruiken voor het doel en de gelegenheid waarvoor deze door Great Communicators zijn verstrekt. Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Great Communicators mogen de dragers door de opdrachtgever gekopieerd, openbaar gemaakt of verspreid worden.

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Great Communicators voor schade van de opdrachtgever als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot de overeengekomen som uit hoofde van de opdracht, tot een maximum van € 5.000,- per opdracht. Great Communicators is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

10. Informatievoorziening klanten
Great Communicators communiceert maandelijks met haar bestaande klanten middels een mailing, welke updates van bestaande dienstverlening bevat, inclusief inhoudelijk aanvullende informatie voor (oud)deelnemers. Men is in de gelegenheid zichzelf daar op elk moment voor in- en uit te schrijven.

11. Privacy
In onze Privacy Verklaring staat helder uiteengezet, hoe wij als organisatie omgaan met gegevens. Deze Privacy Verklaring is te lezen en downloaden op: www.greatcommunicators.nl/privacy

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Op alle met Great Communicators gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt ten allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen

13. Uitzonderlijke situaties
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden